Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències

Grup de treball - VMNI SoCMUE

Card image cap

OBJECTIUS GENERALS DEL GRUP DE TREBALL

Donar suport científic i de recerca als membres de la societat, fomentant la formació continuada i la investigació clínica així com promovent la qualitat assistencial i difusió de la tècnica de VMNI, d'acord amb l'evidència clínica i avenços tecnològics, en el camp assistencial de les urgències i emergències.

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL GRUP DE TREBALL

- Sobre fomentar la formació continuada de la VMNI i teràpies associades en medicina d'urgències i emergències seran objectius específics del grup:

  • Detecció de les necessitats formatives adaptades a l'àmbit assistencial i heterogeneïtat de coneixements (document específic)
  • Organització de cursos, jornades d'actualització i/o tallers adaptats a les necessitats formatives detectades i que els propis membres del grup puguin plantejar, així com la seva difusió dins del territori català i la seva acreditació. (Veure Annex II)
  • Difusió i assessorament sobre cursos, jornades o congressos relacionats amb la VMNI que puguin interessar als membres de la societat, tant nacionals com internacionals.
  • Difusió i actualització de bibliografia bàsica així com de guies de pràctica clínica o articles científics sobre VMNI i teràpies associades, on aquesta tècnica estigui present en el àmbit assistencial de la medicina d'urgències i emergències.
  • Promoure la relació amb altres societats científiques i grups de treball sobre VMNI.

- Sobre fomentar la investigació clínica relacionada amb VMNI i teràpies associades en medicina d'urgències i emergències, les línies proposades pels membres del grup es dissenyen com a resposta a les inquietuds habituals que apareixen en la pràctica clínica diària, assessorant i estudiant la seva viabilitat. Aquestes línies inicials queden exposades a l’Annex III.

- Sobre altres objectius per tal de millorar la qualitat assistencial i la difusió de la VMNI i teràpies associades en la medicina d'urgències i emergències:

  • Promoure la creació de pautes d'actuació i protocols unificats i adaptats a cada àmbit assistencial de la medicina d'urgències i emergències.
  • Creació d'una plataforma online tant per la difusió i divulgació de coneixements i línies de treball, com per registre de membres nous al grup o registre d'activitat assistencial (garantint en tot moment la confidencialitat) i dins de la pàgina web de la SoCMUE.